``Show! MUSIC CORE in JAPAN'' của MBC đang thu hút sự quan tâm từ các nhà tài trợ và công ty quảng cáo. “Show! CỐT LÕI ÂM NHẠC trong
Copyrights(C) Edaily wowkorea.jp 91