「ASTRO」チャウヌ、故ムンビンさんを思い涙…「心の中の私がしたい話」
”ASTRO” Cha Eun-woo rơi nước mắt khi nghĩ về Moon Bin quá cố... ”Câu chuyện mà tôi muốn kể trong lòng”
``ASTRO'' Cha Eun Woo bật khóc khi nghĩ về Moon Bin quá cố. Chương trình tạp kỹ của đài tvN “Yu Quiz ON THE”
Copyrights(C) Herald wowkorea.jp 110