Có nhiều ý kiến khác nhau về chương trình tạp kỹ trực tuyến ``Naraku Quiz Show'' trong đó D-LITE xuất hiện. Vào ngày 10 tháng này, PSICK
Copyrights(C) Herald wowkorea.jp 91