K-Pop news, videos and photos - WoW!Korea

wowkorea facebookwowkorea twitter  | Tiếng Việt  | bahasa Indonesia  | ไทย  | 簡体字  | 繁体字  | English  | 한국  | 日本


  • Các ngoại lệ nghĩa vụ quân sự đối với BTS và các nghệ sĩ văn hóa đại chúng khác

Các ngoại lệ nghĩa vụ quân sự đối với BTS và các nghệ sĩ văn hóa đại chúng khác là không rõ ràng. Việc xem xét sửa đổi pháp luật đã không đi đến kết luận. Hầu hết các ý kiến đều “xem xét dư luận về những người nhạy cảm với nghĩa vụ quân sự, cần thảo luận thêm”, nhưng nó đã không được thông qua. ..


Published : 2021/11/25 15:24 KSTvia SNSLike if you like it ♪Check WoW!Korea for breaking and latest K-Pop's news, videos, and photos now!
Copyright(C) 2004-2021 AISE Inc. All Rights Reserved.