Nam diễn viên Lee Jae Woo được cho là đã xác nhận việc chia tay với KARINA.
2024/04/02 12:22 KST
From SNS